Skyline Tilburg

Algemene Ledenvergadering 30 mei 2018

18 juni 2018

Marieke Moorman (voorzitter) heet de aanwezigen welkom en feliciteert allen met de benoeming of herbenoeming in colleges en gemeenteraden na de verkiezingen die in maart hebben plaatsvonden. De bijeenkomst vindt plaats in ’s-Hertogenbosch en Jack Mikkers, de burgemeester, heet allen welkom in zijn stad. De burgemeester is trots op zijn stad. Het is niet alleen historie zoals de St. Jan, de Parade, de gevel van het stadhuis, maar de stad heeft veel meer. Onder andere de nieuwe hotspot in ontwikkelling de ‘Mengvoederfabriek’. Onze ‘charming city’ moet verrassend blijven. Het gaat ook niet om de grootte van de stad, maar om de verantwoordelijkheden. Samenwerking is daarom van belang en daarom is het goed dat de VBG bestaat om voor deze binding te zorgen.

Jaarverslag 2017, jaarrekening 2017 en begroting 2018.

Paul de Beer, wethouder van Breda en tevens penningmeester van de VBG geeft een korte toelichting op het jaarverslag. Afgelopen jaar hebben er diverse regio bijeenkomsten plaatsgevonden over de omgevingswet en ondermijning buitengebied. De secretariële functie is uitgebreid en er is nog intensiever contact met GS en provinciale ambtelijke top. Meer ambitie betekent ook meer geld. VBG wil in 2 jaar tijd haar reserves van 20.000 euro per jaar afbouwen. Hij stelt voor aan de ledenvergadering om op deze koers verder te gaan. In de jaarrekening is een meevaller omdat de secretariële kosten lager zijn uitgevallen. De spaarrekening is nog redelijk gevuld. De begroting 2018 komt grotendeels overeen met de begroting van 2017.

De kascontrolecie. bestaande uit mw. A. Baart, gemeentesecretaris uit Woensdrecht en P. Bos, burgemeester van Boekel, heeft nog een aantal suggesties gedaan en deze zijn verwerkt in de jaarrekening en begroting. De ALV stemt in met het jaarverslag en jaarrekening 2017 en verleent decharge voor het gevoerde financiële beleid. De begroting 2018 wordt vastgesteld.

Presentatie door Jantine Kriens, directeur VNG, over interbestuurlijk programma en financiën

Op dit moment spelen grote opgaves in onze samenleving die zich niet meer op één overheidsniveau afspeelt en niet meer vanuit het kabinet (piramide) gekeken wordt naar issues maar meer horizontaal. Aan de hand van een powerpoint presentatie (die u hieronder aantreft) geeft mw. Kriens haar toelichting. In de afgelopen periode was de inzet van de VNG richting het nieuwe kabinet gericht op drie doelen:

  • gelijkwaardige samenwerking,
  • meegroeien van het gemeentefonds met de rijksuitgave waarbij de voeding van het gemeentefonds is gebaseerd op het ‘brede begrotingskader’ ,
  • en de oplossing van hardnekkige financiële problemen in het sociaal domein.

Parallel is met het kabinet gesproken over vier knelpunten in het sociaal domein: stapeling van tekorten voor een aantal gemeenten, tekorten in de Bundeling Uitkeringen inkomensvoorzieningen (BUIG), volumegroei in uitgaven door jeugd en de gevolgen van open einde regelingen. De afspraken met het kabinet op deze knelpunten maken geen deel uit van het Interbestuurlijk Programma. Wel bepalen deze afspraken samen met het IBP het financiële kader voor de komende periode.

De VNG heeft overeenstemming bereikt met het Rijk over de ‘programmastart IBP’ waarin de uitgangspunten zijn vastgelegd voor de gezamenlijke aanpak van 10 belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast zijn concrete afspraken gemaakt over het meegroeien van het gemeentefonds met de Rijksuitgaven.

Het VNG-bestuur is van mening dat de inhoudelijke en financiële uitgangspunten in de Programmastart IBP een goede basis vormen om programmatische afspraken te maken over de gezamenlijke aanpak van belangrijke maatschappelijke vraagstukken. De gevolgen van klimaatverandering, tekort aan betaalbare woningen, het toenemende aantal mensen met problematische schulden en het behoud van de leefbaarheid in de stad en op het platteland.

Naar aanleiding van het verhaal van de VNG kwamen vragen uit de zaal over o.a. verhouding stad/platteland, jeugdzorg, herverdeling door vermindering medicijngebruik valt negatief uit.

Benoeming in VNG commissies 

VNG heeft 228 mensen nodig voor VNG-commissies. De kandidaatstellingsprocedure is als volgt: men kan zich tot 1 juni kandidaat stellen. Degenen die zich kandidaat stellen, doen er verstandig aan om hun kandidatuur ook bij de VBG te melden. Dat kan via een mail met motivatie aan de voorzitter van de VBG. De VBG brengt een advies uit over de Brabantse kandidaten aan de VBG.

Nieuw beleidsplan VBG

Er is een ronde gemaakt langs burgemeesters-, griffiers- en secretariskringen en de vraag gesteld hoe men tegen de VBG aankijkt en wat men verwacht van de VBG. Het nieuwe beleidsplan leidt tot nieuwe accenten. De VBG gaat in het vervolg 2x per jaar Ontmoetingsdagen organiseren. Uit de behoefte om elkaar te zien en dwarsverbanden te leggen tussen raadsleden. Er zal ook extra aandacht zijn voor raadsleden, om ervaringen uit te wisselen met andere Brabantse gemeenteraden. Tevens is het voornemen om op gezette tijden, via de website leden te bevragen over actuele Brabantse thema’s. Uitkomsten daarvan kunnen input zijn voor het gesprek met de provincie. Verder blijkt dat de vertegenwoordigers in de VNG-commissies het belangrijk vinden wat er in Brabant leeft, om zo hun rol in de commissies beter te kunnen vervullen. De VBG zal dit beter faciliteren. Als de VBG weet wie de Brabantse vertegenwoordigers zijn in de VNG-commissies dan gaat de VBG hen ondersteunen in het ophalen en terugkoppelen.

Benoeming AB leden van de VBG 

Het is goed gebruik dat tijdens de ALV de nieuwe leden worden benoemd. Nieuwe leden zijn Etienne Franken, griffier Meierijstad, Annette Baart, gemeentesecretaris Woensdrecht, Jobke Vonk, burgemeester Halderberge. ALV gaat akkoord met hun benoemingen

Rondvraag

  • Door de benoeming van Annette Baart wordt Eric Daandels van de gemeente Waalwijk naast Pierre Bos, lid van de nieuwe kascontrolecommissie.
  • Er is nog een plaats beschikbaar in het bestuur van de VBG voor een raadslid. Als men interesse heeft of iemand kent dan kan men hiervoor contact opnemen met de voorzitter, Marieke Moorman.