Nieuwe manieren van samenwerken

Impact Post-corona periode

De actie- en investeringsagenda Coronaherstel is in de uitvoeringsfase beland, waarmee ook de noodzaak tot monitoring ontstaat. Als ‘versnellingsagenda’ geeft de monitor inzicht in de meetbare doelstellingen, de projecten die versneld van de grond zijn gekomen en de tijdsplanning van de verschillende programma’s. Het afgelopen half jaar hebben verschillende projecten financiering gevonden. De bijdrageregeling maakt het mogelijk om 15 projecten te versnellen. Er zijn 6 projecten in 12 gemeenten van start gegaan door € 7½ miljoen uit Europa naar Brabant te halen, waarbij nog eens € 10 miljoen voor innovatieprojecten bij Brabantse ondernemingen landen. Helaas zijn 2 projecten afgevallen, waarvoor de provincie aparte subsidieafspraken met de projecttrekkers gaat maken. In de stuurgroep van 9 september jl. hebben de B5 en M7 hun waardering uitgesproken voor deze manier van samenwerken. Deze manier van samenwerken blijft dan ook geborgd, ook wanneer Corona niet meer dagelijks aan de orde van de dag is. Dit vraagt tevens om het blijven evalueren en verbeteren van de samenwerking.
Samengevat: vanuit de actie- en investeringsagenda Coronaherstel wordt gezocht naar financieringsmogelijkheden binnen rijk en EU en trekt men daartoe samen op met de B5 en M7. Het resultaat daarvan (een mogelijke financieringsbron) is openbaar toegankelijk voor alle gemeenten. Op deze manier is men ook al in gesprek met verschillende andere gemeenten in Brabant en bij dit gesprek kan de VBG als platform voor alle Brabantse gemeenten een ondersteunende rol vervullen.

Portefeuillehouders
Thom Blankers
Marian Witte