Skyline Tilburg

Goede uitvoering van medebewindstaken

19 februari 2021

De agendadruk voor raadsleden is groot en groeiende. Grote decentralisaties hebben het raadswerk de afgelopen jaren flink verzwaard. Want ook op medebewindstaken, uitgevoerd door het college, moet de gemeenteraad democratische controle uitoefenen.  

Naast het interbestuurlijk toezicht op gemeenten vanuit  Rijk en  provincies doet de raad dus zijn controlewerk. Sterker nog, sinds  de Wet revitalisering generiek toezicht is het toezichtsstelsel meer gaan leunen op die controle door de gemeenteraden.
Het idee van het Actieplan Agenda Toekomst van het Toezicht, opgesteld door BZK, IPO en VNG  is dat de toezichthouders (provincie en rijksinspecties) hun informatie gaan delen met gemeenteraden. Want het gezamenlijke doel is: zorgen voor goede uitvoering van medebewind.

In de klankbordgroep IBT praat de VBG met de provincie over het provinciale toezicht. Inzet daarbij is dat op provinciaal niveau ook kennis van de toezichthouder gedeeld wordt met raden. Er vindt in de klankbordgroep constructief overleg plaats, stukje bij beetje groeit het begrip voor elkaars rol en komen we bijelkaar.  Op landelijk niveau heeft de VNG een poging gedaan raden hierbij te inspireren met de bijgevoegde  de discussie Om hierbij te helpen is onlangs de Menukaart Toezicht (pdf) uitgegeven.

We moedigen u aan om op lokaal niveau het gesprek tussen colleges en raden hierover te gaan voeren. Een duurzaam democratisch lokaal bestuur kan alleen bij een voortdurende dialoog tussen raad en college. Lees meer over het interbestuurlijk toezicht en de Wgrt

Paul Piket
Griffier Breda