Skyline Tilburg

Toezicht in balans

17 juni 2020

Op 18 januari 2020 stelden Gedeputeerde Staten het Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2020 – 2023 ‘Toezicht in balans’ en Uitvoeringsprogramma IBT 2020 vast. Beide documenten zijn voor iedereen toegankelijk via de website: https://www.brabant.nl/bestuur/kwaliteit-openbaar-bestuur/interbestuurlijk-toezicht

Toezicht houden op de taakuitvoering door lokale overheden is naast een wettelijke taak ook één van de kerntaken van de provincie. Het beleidskader beschrijft hoe de provincie op 7 gebieden toezicht uitoefent op de Brabantse gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen (samenwerkingsverband tussen gemeenten). Het uitvoeringsprogramma beschrijft welke activiteiten de provincie in 2020 gaat uitvoeren die ertoe bijdragen dat ze de vastgestelde beleidsdoelen haalt.

Toezicht in balans
Vanaf 2020 zet de provincie in op een betere balans tussen toezicht houden en adviseren, tussen grip houden en loslaten, tussen leren en corrigeren. Doel is dat de provincie met interbestuurlijk toezicht bijdraagt aan het optimaal functioneren van het openbaar bestuur dat zelf het goede voorbeeld geeft. Daarbij is er een duidelijke verbinding met de belangrijke rol van de gemeenteraad in de horizontale verantwoording binnen de gemeente. Klik op de bovenstaande link voor meer informatie.