Economie en arbeidsmarkt

Academische werkplaats (Sociale Tweedeling)

maandag 6 november 2023 De provincie Noord-Brabant organiseert in samenwerking met Tilburg University de dag ‘(Be)sturen op brede welvaart’. Bestuurders, ambtelijke trekkers en beleidsmakers zijn van harte uitgenodigd om op deze dag mee te denken en praten over het zetten van de volgende stap naar (be)sturen op brede welvaart.

Maandag 9 oktober 2023 Onderzoek “Ervaren Brede Welvaart”: In opdracht van de Provinciale Staten deed de provincie Noord-Brabant onderzoek naar de ervaren brede welvaart onder 10.000 Brabanders. Uit het onderzoek komt onder andere naar voren hoe Brabanders de kwaliteit van hun leven en leefomgeving waarderen en wat hierin de grote verschillen per regio zijn. Ook geven de resultaten zicht in welke zorgen Brabanders met zich mee dragen en wat hun actiebereidheid is om zelf dingen te veranderen ter versterking van de brede welvaart. De resultaten van het onderzoek bieden een goede basis voor bestuurders en beleidsmakers om gezamenlijk nog beter richting te geven aan factoren die bijdragen aan brede welvaart.

Dinsdag 4 juli 2023 kennissessie ‘Brede welvaart: wat is het en waar begin je?’ door het PON & Telos. Wil je met brede welvaart aan de slag in je beleidscyclus, maar weet je niet waar je moet beginnen? Of ben je benieuwd wat werken aan brede welvaart je op kan leveren?

Maandag 13 maart 2023 De eerste design-sessie Academische Werkplaats Brede Welvaart. Het doel van deze eerste design-sessie is: kennismaken, verwachtingen uitspreken en de eerste
bouwstenen van een onderzoeksagenda en prioritering neerzetten. Tilburg University zal in deze eerste sessie als moderator optreden, maar is – net als alle partners –
ook onderdeel van de werkplaats, waarbij iedereen een gelijke stem heeft.

Donderdag 9 maart 2023 werksessie Praktijknetwerk Brede Welvaart. Na het symposium ‘Samenwerken aan Brede welvaart’ afgelopen november, is het tijd om door te pakken. Samen met de Vereniging Brabantse Gemeenten gaan we aan de slag op het verder vormgeven van het Praktijknetwerk Brede welvaart in Brabant. Een praktijknetwerk dat gemeenten ondersteuning moet leveren bij het concreet vertalen van Brede welvaart naar (beleids)praktijk. Graag delen wij met jullie onze eerste stappen hierin en gaan wij tijdens deze werksessie met elkaar aan de slag om het praktijknetwerk verder vorm te geven in concrete thematische bouwblokken. Zo gaan we van denken, naar ook daadwerkelijk doen.

Uitvoeringsagenda Brede Welvaart: De Provincie Noord Brabant presenteert u de uitvoeringsagenda 2022-2023 Brede Welvaart! Genoeg sociale contacten. Een veilig gevoel. Genoeg groen in de buurt. Goede luchtkwaliteit. Toegang tot gezond voedsel. Het welzijn van Brabanders gaat om meer dan alleen materiële
zaken of economische groei. Brede welvaart richt zich op al deze factoren. Het is tijd om de brede welvaart in Brabant structureel te verbeteren.

Woensdag 9 november 2022 Symposium Samen werken aan Brede Welvaart. Brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden. Naast materiële welvaart gaat het ook om gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en (on)veiligheid. En het gaat niet alleen om de kwaliteit van leven in het ‘hier en nu’, maar ook over de effecten van onze manier van leven. Over het welzijn van mensen ‘elders’ (buiten de regio) en ‘later’ (toekomstige generaties). Vragen? Mail naar bredewelvaart@brabant.nl.

Nadat in 2019 de rapportage ‘Sociale Tweedeling’ als themaonderzoek was afgerond, waren binnen de provincie verschillende bestuurlijke wisselingen, die vertragingen tot gevolg hadden. Uiteindelijk is in 2021 een concreet vervolg ontstaan, doordat via een eenmalige subsidie aan ZET, via Sterk Brabant, invulling gegeven is aan een challenge-achtige opzet, waarbij initiatieven zich konden melden voor een kleine bijdrage of voor een beperkt aantal advies uren.  Na openstelling van de subsidie door ZET heeft een achttal initiatieven zich gemeld. Met hen wordt verder gekeken of een bijdrage aan de orde kan zijn. Mocht er budget ‘over’ zijn, worden gericht nog een aantal initiatieven benaderd in, onder andere, het netwerk van Sterk Brabant. In alle gevallen moet het budget eind 2021 besteed zijn aan initiatieven die tweedeling voorkomen, verminderen of oplossen. In overleg met ZET wordt gekeken op welk moment daarna een korte terugkoppeling kan worden gegeven over het effect/de impact van de beschikbaar gestelde bijdragen.
Dit onderwerp is inmiddels samengevoegd met de Academische werkplaats.

Portefeuillehouder
Evert Weys