Statenzaal (Wim Hollemans)

Uitgangspunten

In de komende periode 2017-2019 willen we samen met de leden onze afdeling verder ontwikkelen. Hiervoor zijn de volgende uitgangspunten opgesteld:

  • De afdeling wil op de eerste plaats de interne informatie en kennisuitwisseling verbeteren. Dat gebeurt door meer gebruik te maken Sociale media (bijv. Facebook en WhatsApp-groepen) internet en e-mail.
  • De afdeling wil zichzelf en haar leden beter profileren. Dat moet gebeuren door versterking van de onderlinge contacten, uitwisseling van informatie over beleidsonderwerpen en het laten doorklinken van signalen over onderwerpen van een van de 4 regio’s of provincie.
  • De relatie met de raadsleden versterken en uitbouwen.
  • Daarnaast wil de VBG de kwaliteit van het voorbereidings- en besluitvormingsproces in provinciale aangelegenheden bevorderen. Zij doet dit door te overleggen met de provincie, door deel te nemen aan adviescommissies en door signalen van gemeenten over te brengen. Doel is het inrichten van open en interactieve beleidsvorming, waarbij de gemeenten tijdig in beeld komen.
  • De VBG wil meer bestuurders en ambtenaren leveren die op landelijk en provinciaal niveau de kwaliteit van de beleidsvorming vanuit een gemeentelijke achtergrond bevorderen, zowel proactief als reactief.
  • Het verstevigen van de inbreng in de organisatie van VNG-activiteiten.
  • Vertegenwoordiging, belangenbehartiging en pleitbezorging richting provincie en indien nodig richting Rijk.
  • De VBG wil meer samenwerken met andere koepelorganisaties en kennisinstituten in de provincie.
  • Het alert “scannen” van landelijke, provinciale en bovenregionale ontwikkelingen die voor de Brabantse gemeenten van belang kunnen zijn.