Statenzaal (Wim Hollemans)

Wat is er bereikt de afgelopen periode?

Periode 2023- 2025

Samenwerkingsagenda Provincie Brabant en VBG
Tijdens de voorjaarsbijeenkomst op 29 mei 2024 is de samenwerkingsagenda met de Provincie Brabant bekrachtigd. Op 9 april 2024 is hierover overleg geweest in Den Bosch en zijn er op 7 thema’s samenwerkingen afgesproken. De agenda is voor de komende drie jaar opgesteld. Belangrijke thema’s zijn onder meer de financiële situatie van de gemeenten en provincie, samenwerking op het gebied van klimaatadaptatie en de Brabantse norm weerbare overheid.

Voorjaarsbijeenkomst en ALV
Op woensdag 29 mei 2024 werd in de locatie Willem Twee in Den Bosch de jaarlijkse ALV gehouden, gekoppeld aan de voorjaarsbijeenkomst.
Met een informele start met een buffet, zijn de Jaarstukken 2023 en Begroting 2024 goedgekeurd.
Binnen het bestuur waren een aantal mutaties voor (her)benoeming), waarmee de aanwezigen konden instemmen.
Na de druk bezocht VNG commissie tafeltjes was er een interview gesprek onder leiding van Ingelise de Boer over grensverleggende samenwerkingen. Er werd gesproken over de grensgebieden waarbij beleid elkaar tegenspreekt of zelfs bijt. Waar kansen niet altijd gepakt worden en de grens voornamelijk in het hoofd aanwezig is. Daar liggen veel kansen om samenwerking beter aan te pakken en te vergroten.

Jaarverslag 2023

Jongerenparticipatie
Op donderdag 16 mei 2024 organiseerde de Provincie samen met de VBG een netwerkbijeenkomst waarin een volgende stap gezet werd om de stem van de jongeren te laten horen. Met een goede opkomst was dit een geslaagde bijeenkomst.

Certificaten Ruimte voor Groei
In april 2024 heeft de eerste lichting zij-instromers het opleidingstraject tot beleidsadviseur ruimtelijke ordening met succes afgerond. Zij hebben hun certificaat ontvangen.

VBG/PNB Netwerk datavolwassenheid
Op 28 februari 2024 was de derde bijeenkomst binnen deze portefeuille in Deurne. In deze sessie werd er ingegaan op sensoren in de openbare ruimte. Omgevingsrecht en afwegende kaders werden o.a. besproken. U vindt hier de complete agenda.

Najaarsbijeenkomst 2023
Tijdens deze bijeenkomst op 29 november 2023 was het thema ” Elkaar  ontmoeten na twee verkiezingen : Provinciale en de landelijke verkiezingen. Wat betekent het nieuwe provinciale bestuursakkoord voor Brabantse Gemeenten? Met kersvers gedeputeerde Marc Oudenhoven verkennen we hoe de provincie en  gemeenten elkaar kunnen versterken.  Paul Depla reflecteerde vanuit het VNG bestuur hierop. Na een ronde druk bezochte VNG commissie tafels werd de avond vervolgt met een prikkelende gesprek tussen twee Brabantse Kamerleden: Attje Kuiken(PvdA) en René Peters (CDA), onder leiding van Theo Verbruggen. Hoe kijken zij terug op hun tijd als kamerlid, wat is de analyse van de uitslag en wat zijn de kansen voor de Brabantse gemeenten?

Project Ruimte voor Groei
In Brabant durven overheden anders te werven voor het ruimtelijk domein én met succes!
Zorgen dat het in de toekomst ook goed wonen, werken en recreëren is in Noord-Brabant. Dat is waar de Brabantse overheden voor staan. Om dit te realiseren moesten vele vacatures in het ruimtelijk domein worden ingevuld. De Provincie heeft samen met de Vereniging van Brabantse Gemeenten (VBG) de handen ineengeslagen met het project Ruimte voor Groei. Zij-instromers werven, die met een bijbehorend ontwikkeltraject worden klaargestoomd tot adviseur ruimtelijke ordening. Het bijbehorende werving- en selectieproces, dat ondersteund is door Berenschot Search, heeft kandidaten aangetrokken die deze carrière-switch willen maken. Deze out-of-the-box manier van personeel aantrekken sloeg aan, getuige het aantal aanmeldingen en benoemde kandidaten die per 1 mei zijn gestart.

Persbericht Ruimte voor Groei

ALV en voorjaarsbijeenkomst 2023
Op 24 mei 2023 is de ALV 2022 gehouden tijdens de voorjaarsbijeenkomst in Tilburg. Hierbij zijn het jaarverslag 2022 en het beleidsplan 2023-2025 goedgekeurd. U kunt hier de agenda raadplegen. Tijdens de voorjaarsbijeenkomst hebben de Brabantse bestuurders de gelegenheid gehad om met de VNG commissieleden te spreken over wat er speelt in hun commissie. Dit waren boeiende gesprekken wat over en weer inzicht en informatie opleverde. Na een heerlijk hapjesbuffet was het woord aan Peter Ruijters, adviseurs NCOD over digitalisering en informatiemanagement.

Jaarverslag 2022
Beleidsplan 2023-2025

Najaarsbijeenkomst 2022
Op 16 november 2022 is de najaarsbijeenkomst gehouden in Eindhoven bij NatLaB. De 35 nieuwgekozen VNG commissieleden van uit Brabantse gemeenten werden voorgesteld. Voorafgaand was er gelegenheid om al kennis met hen te maken tijdens een informele inloop met hapjesbuffet.
Na het plenaire gedeelte volgden er twee sessies: Regionale samenwerking en Brede Welvaart in de Regio. Beide sessies werden goed bezocht en er was een enthousiaste energie en sfeer.
De VNG sloot deze bijeenkomst af met een sessie over de verenigingsstrategie 2030. hierbij werden er met meerder stellingen aan de bestuurders vragen voorgelegd, hoe de VNG, Rijk en gemeenten beter kunnen samenwerken en informatie kunnen uitwisselen. Een zeer interessante bijdrage, geleid door directeur VNG Leonard Geluk. Tijdens de afsluitende borrel was het druk en werd er ge-netwerkt onder de aanwezigen. Een zeer geslaagde bijeenkomst!

Jubileum 100 jaar VBG

Op 18 mei 2022 heeft de VBG, eindelijk, het uitgestelde jubileum feest 100 jaar VBG kunnen vieren. In een zonovergoten Efteling kwamen meer dan 200 bestuurders bij elkaar uit bijna alle Brabantse Gemeenten. Een superdag met heel veel blije gezichten.

Lees meer

Periode 2019 – 2021

In de periode 2019-2021 kreeg de VBG te maken met de COVID-19 pandemie. Hierdoor werden vele fysieke overlegstructuren en bijeenkomsten geannuleerd. Door de pandemie is de samenwerking met de VNG intensiever geworden. Buiten de bestaande overlegstructuur spraken gemeenten en de VNG elkaar tweewekelijks digitaal in de Gemeentelijke Bestuurlijke Klankbordgroep COVID-19. Marieke Moorman schoof aan als voorzitter van de VBG. Verder zijn er in samenwerking met de VBG verschillende gespreksrondes georganiseerd tussen Leonard Geluk (algemeen directeur VNG) en burgemeesters en wethouders uit Noord-Brabant.

Begin 2021 hebben Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant en het Dagelijks Bestuur van de VBG in een gezamenlijke vergadering de onderlinge samenwerkingsagenda vastgesteld. Vervolgens is op inhoud de samenwerking opgepakt.

Lees verder:
Samenwerkingsagenda 2021-2023
Beleidsplan 2019-2021
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021

Periode 2017-2019

In de periode 2017-2019 is de positie van de VBG in het Brabantse politiek-bestuurlijke landschap verbeterd. De VBG speelt haar rol in het bestuurlijk circuit waarin gemeenten, provincie en VNG elkaar ontmoeten. Zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van de VBG en de Brabantse vertegenwoordigers in VNG commissies, was een belangrijk aandachtspunt.

Voor de periode 2017-2019 waren onze speerpunten opgenomen in ‘de 7 van de VBG’, die door Gedeputeerde Staten (GS) integraal overgenomen waren in het bestuursakkoord. Samen met GS heeft de VBG de aandacht gefocust op een beperkt aantal dossiers of ontwikkelingen:

  • Veerkrachtig bestuur
  • Economie en arbeidsmarkt
  • Samen sterk in Europa
  • Energie en klimaat
  • Sterk netwerk van stad en land

Ook hebben we drie gezamenlijke (met de provincie) themaonderzoeken gedaan: