Een sterk netwerk

Een sterk netwerk

De provincie, de Brabantse steden, de regio’s en gemeenten hebben de laatste jaren hard gewerkt aan het vergroten van de internationale concurrentie- en innovatiekracht en het verbeteren van de bereikbaarheid, het culturele klimaat en de verduurzaming van economie en maatschappij. Brabant heeft baat bij sterke steden met een aantrekkelijk woon-, werken leefklimaat. Door een goede taakverdeling tussen de Brabantse steden, versterken zij elkaar en vormen een krachtig geheel. Goede onderlinge verbindingen zijn van belang om het netwerk sterker te maken en de agglomeratiekracht van het geheel te versterken. Een goede positionering van Brabant als bron van kennis en innovatie, als motor van onderzoek, onderwijs en ontwikkeling, kan de kracht van Nederland in Europa vergroten. De ligging van Brabant is bij uitstek geschikt om een brugfunctie te vervullen tussen een aantal stedelijke regio’s in West-Europa. Er is sprake van metropoolvorming Brabant. Dit vraagt om een andere manier van aanpak en beleid waarbij we gezamenlijk aan de lat staan.

Bij ruimtelijke ontwikkeling is het van belang om één van de krachten van Brabant – onze mooie omgeving, van steden en dorpen natuur en landschap – te behouden en te versterken, en hiertoe de ruimtelijke ontwikkeling in goede banen te leiden. In de ruimtelijke praktijk zouden maatwerk, pilots en experimenten centraal moeten staan, daarmee vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet. Het gaat hierbij om kwaliteit, duurzaamheid, speelruimte, slagkracht, snelheid en vertrouwen met begrip voor elkaars verantwoordelijkheden.

Leefbaar en sterk platteland

Brabant combineert het beste van twee werelden: stad en landelijk gebied in elkaars directe nabijheid. Van belang is dat de relatie tussen stad en land wordt versterkt. De leefbaarheid en gezondheidsdiscussies in het Brabantse land vragen om zorgvuldigheid. De Brabantse agri food capital sector is toonaangevend, maar vraagt om een primaire sector die inpasbaar blijft. Daarnaast is er de toekomst van de sector zelf op het platteland. Schaalvergroting, duurzaamheid en gezondheid vragen om vernieuwing en nieuwe verdienmodellen. Huisvesting van arbeidsmigranten, vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen en het voorkomen dat het buitengebied verrommelt, zijn opgaven die concreet spelen. Anderzijds moet de blijvers een ontwikkelingsperspectief worden geboden.

Daarnaast zien we dat de primaire sector andere activiteiten ontplooit, zoals natuur- en waterbeheer, zorg, energie en recreatie. Deze activiteiten gaan prima samen. In de dorpen in het Brabantse platteland staan de voorzieningen onder druk en zorgen ontgroening en vergrijzing voor de maatschappelijke uitdaging om de dorpen leefbaar te houden. De strategische agenda: naar een symbiose van stad en land In de afgelopen jaren is goede vooruitgang geboekt met strategische agenda’s op regionaal niveau. Regio’s zijn vanuit hun eigen identiteit op zoek gegaan naar hun eigen kracht. Met Brainport, Design en automotive in Zuidoost-, agri food capital in Noordoost-, leisure, logistiek, social innovation en metalvalley in Midden-, en de biobased-economy en maintenance valley in West-Brabant, krijgen de regio’s profiel. Het is een goede basis om de economische ontwikkeling kracht bij te zetten. Wij doen een beroep op de provincie de regionale agenda’s met kracht te ondersteunen, zodat overheden samen met ondernemers en onderwijs mooie resultaten boeken.

Binnen de regio’s is het van belang om samen met gemeenten beleid te ontwikkelen ten aanzien van de leegstand van winkels, alsmede van een goede spreiding van wonen en werken. De technologische en demografische ontwikkelingen hebben grote invloed op het leven van mensen. Dat vraagt om een fundamentele herbezinning op de verhoudingen tussen stad en land. Het is de kunst om steden sterk te maken en de regionale kernen en het landelijk gebied niet te verzwakken. Om te komen tot een goede symbiose tussen stad en land, tussen centrumgemeenten en omliggende regio’s, is het in elk geval van belang om te investeren in goede verbindingen over de weg, via het spoor en natuurlijk ook via fiets- en wandelpaden. Netwerken zorgen voor verbindingen, niet alleen tussen steden en dorpen, maar ook tussen mensen.

Portefeullehouders
Ben Peters