een sterk netwerk

Financiën en Rijksbegroting

2024: De financiële positie kun je momenteel omschrijven als ‘prepare for the worst, hope for the best’. Het is verstandig om na te denken over maatregelen, tegelijkertijd wil men voorkomen dat gemeenten te vroeg onnodige en onomkeerbare ombuigingen in gang zetten. Vanuit de VNG wordt een advies gegeven over de meerjarenbegroting 2025-2028. In afwachting van de kabinetsvorming zal er mogelijk meer duidelijkheid komen.

2022: Samen met de Provincie Brabant doet de VBG onderzoek naar de financiën van de Brabantse gemeenten. We hebben steun gekregen bij onze vraag om in beeld te brengen wat de impact is geweest van het sociaal domein op onze financiën in de afgelopen vijf jaren. Hierbij wordt gekeken naar ombuigingen maar ook gepoogd om in beeld te brengen welke investeringen niet gedaan zijn maar wel wenselijk waren geweest.

2021 De financiële situatie bij gemeenten: Er is een eerste inventarisatie gedaan waarin ook gesproken is over het rapport ‘Roeien met te korte riemen’ (Berenschot), uitgevoerd in opdracht van de provincie Zuid-Holland en dat onderzoek heeft gedaan naar de opschalingskorting, tekorten in het sociale domein en de herverdelings-effecten. Geconstateerd werd dat veel informatie over gemeenten beschikbaar is bij de provincie. Vanuit dat inzicht is het niet per se nodig een duur onderzoek te laten doen. Intern wordt geïnventariseerd welke gegevens beschikbaar zijn bij het team IBT- toezicht gemeentefinanciën. Op basis daarvan kijken we of we een goede analyse kunnen krijgen van de situatie bij de Brabantse gemeenten en worden voorstellen gedaan hoe we gezamenlijk richting Den Haag en andere partijen kunnen optrekken.

Portefeuillehouder
Evert Weys