A58

IBT (Interbestuurlijk Toezicht)

Januari 2023 Uitvoeringsagenda Interbestuurlijk Toezicht 
Het beleidskader beschrijft op welke manier de Provincie Noord Brabant het interbestuurlijk toezicht de komende jaren uitoefent en welke doelen hiermee bereikt gaan worden.

Januari 2020  Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2020-2023

De provincie houdt op 7 gebieden toezicht op de gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in Brabant: archief- en informatiebeheer, financieel toezicht, huisvesting vergunninghouders, monumentenzorg, omgevingsrecht, ruimtelijke ordening en waterschappen.

De provincie beoordeelt of lokale overheden hun taken uitvoeren volgens de vigerende wet- en regelgeving. Om naleving van wet- en regelgeving te bewerkstelligen past zij meerdere strategieën. De nalevingsstrategie is een mix is van een preventie, gericht op spontane naleving van wet- en regelgeving, en handhaving, die het traditionele toezicht en het sanctioneren van overtredingen omvat.

Met goede informatie wil de provincie eraan bijdragen dat de gemeenteraden en algemene besturen, weloverwogen uitspraken kunnen doen over de taakuitvoering door hun organisatie. Bijvoorbeeld door kritisch te kijken naar rapportages van de dagelijkse besturen en colleges. Met interbestuurlijk toezicht draagt de provincie bij aan een bestendig en veilig Brabant met een sterk openbaar bestuur. Een bestuur waar de mensen op kunnen vertrouwen.

Portefeuillehouder

Thomas Tuerlings